Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Kissanmaan Autokoulu Ky:n henkilötietolain (10 ja 24§) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjä

Kissanmaan Autokoulu Ky
Y-tunnus: 0533045-5
Kissanmaankatu 4
33520 Tampere
puh. 03 255 7725
email: kissanmaanautokoulu@gmail.com

Rekisterin nimi

Kissanmaan Autokoulu Ky:n asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjän edustaja

Toni Surakka, Toimitusjohtaja. Puh. 045 6006017
Tommi Surakka, Omistaja. Puh. 045 1307999

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus, ja oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään Kissanmaan Autokoulu Ky:n liiketoiminnassa kuljettajakoulutus- ja ajokorttipalveluiden sekä autokoulussa tapahtuvan opetustoiminnan toteuttamiseksi. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on myöskin yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito sekä markkinointi. Henkilötiedot kerätään asiakkaalta itseltään, asiakkaan omalla suostumuksella autokoulupalvelun ostamisen ja/tai autokouluun ilmoittautumisen yhteydessä ja palveluiden käyttöönoton yhteydessä.

Henkilötietoja käsitellään edellä mainituissa tarkoituksissa Kissanmaan Autokoulu Ky:n toiminnassa myöskin oppilaskirjanpidon pitämiseksi. Oppilaskirjanpidossa sekä laskutukseen liittyvissä asioissa Kissanmaan Autokoulu käyttää paperisen kirjanpidon lisäksi kolmannen osapuolen, Datadrivers Oy:n, toimittamaa Webauto tietojärjestelmää. Oppilas antaa itse suostumuksensa henkilötietojen talletukseen ja käsittelyyn paperisessa muodossa, sekä Datadrivers Oy:n Webauto järjestelmässä, ilmoittautumisen ja autokoulupalvelun ostamisen yhteydessä ja hyväksyy tämän sekä Datadrivers Oy:n tietosuojalausekkeen.

Kerättyjä henkilötietoja luovutetaan Kissanmaan Autokoulu Ky:n toiminnan yhteydessä asianosaisille viranomaisille ajokorttikoulutuksen toteuttamiksesi. Tällaisia viranomaisia ovat mm. Poliisi, Ajovarma Oy sekä Trafi.

Henkilötietojen käsittelyperusteena on osapuolten välinen sopimus. Asiakas luovuttaa ilmoittautumisen yhteydessä itse omalla suostumuksellaan henkilötietonsa Kissanmaan Autokoulu Ky:n käyttöön.

Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä

Henkilöllä on asiakassuhde tai siihen rinnastettava suhde rekisterinpitäjään.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää erityisesti seuraavia henkilötietoryhmiä:

 • Liikenteen turvallisuusvirasto antaa määräykset autokouluille oppilaskirjanpidosta ajokorttiin tähtäävässä kuljettajaopetuksessa ja siitä tehtävistä ilmoituksista. Käsiteltävien henkilötietojen tyyppi muodostuu pääosin Liikenteen turvallisuusviraston ohje TRAFl/56267 /03.04. 03.06/2015 mukaisesti.
 • Oppilaskirjanpitoon/oppilasrekisteriin merkitään seuraavat tiedot:
  • oppilaan nimi
  • oppilaan henkilötunnus
  • oppilaan yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, katuosoite)
  • oppilaan laskutustiedot ja tiedot tilatuista palveluista
  • kouluttaja
  • kuljettajaopetuksen aloituspäivämäärä
  • kuljettajaopetuksen ajokorttiluokka
  • teoriaopetus- ja ajo-opetustuntien päivämäärät, kellonajat ja aiheet
  • opettajan nimi
 • Ajo-opetuksesta on lisäksi merkittävä tieto mahdollisesti simulaattorilla annetusta opetuksesta.

Henkilötietojen antaminen on autokoulupalvelun käyttöönoton, tuottamisen ja käyttämisen edellytys. Rekisterinpitäjä varaa oikeuden keskeyttää palveluiden tarjoamisen tai estää pääsyn tuottamiinsa ja tarjoamiinsa palveluihin, mikäli asiakas/rekisteröity ei anna palvelun kannalta olennaisia ja eri viranomaistahojen vaatimia henkilötietoja tai vaatii omalta osaltaan niiden poistamista. Tällöin autokoulupalvelun tuottaminen ja tarjoaminen asiakkaalle ei ole mahdollista. 

Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Rekisterinpitäjän huolellisesti valitsemat palveluntarjoajat voivat käsitellä henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun. Tällaisia tahoja ovat mm. Poliisi, Ajovarma Oy, Trafi, Suomen Autokoululiitto Ry, Nokian Ajorataharjoittelusäätiö, sekä Datadrivers Oy.

Tietoja ylläkuvatuille palveluntarjoajille luovutetaan ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella TAI voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Henkilötietojen säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään, rekisteröidyn omalla suostumuksella.

Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA-alueen rajojen ulkopuolelle

Palvelussa käsiteltäviä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. 

Henkilötietojen käsittelyn kesto ja säilytysaika

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietojasi rekisterissä niin kauan, kun rekisterinpitäjällä on jokin tässä selosteessa kuvattu peruste tietojen käsittelyyn voimassa, sekä kohtuullisen ajan sen jälkeen, taikka niin kauan kuin sillä on lakiin perustuva velvoite säilyttää henkilötietoja. Esimerkiksi oppilaskirjanpitoa on autokoulun lain mukaan säilytettävä 5 vuotta sitä kalenterivuotta seuraavan vuoden alusta, jona oppilaskirjanpito on laadittu.

Rekisterin suojauksen perusteet

Rekisterin ja henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja erinäisten teknisten järjestelmien avulla tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja käsitellään ja/tai säilytetään, käsittelyyn käytettävän laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii myös siitä, että tallennettuja tietoja, ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja, käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden yrityksen työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy tietoihin: Rekisteröidyllä on oikeus kohtuullisin väliajoin tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötietonsa.

Oikeus tietojen oikaisemiseen: Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä häntä koskevat epätarkat tai virheelliset henkilötiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen: Rekisteröidyillä on oikeus saada tietonsa poistetuksi ilman aiheetonta viivytystä, esimerkiksi milloin henkilötietoja ei enää tarvita niiden alkuperäisiin käsittelytarkoituksiin, henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai rekisteröity peruuttaa antamansa suostumuksen eikä käsittelylle ole muuta laillista perustetta.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä tietyissä tilanteissa, esimerkiksi milloin rekisteröity kiistää tietojensa paikkansa pitävyyden tai käsittely on lainvastaista.

Vastustamisoikeus: Tietyissä tilanteissa rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, esimerkiksi käsiteltäessä henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin, tai milloin käsittelyn perusteena on oikeutettu etu.

Oikeus tietojen siirtämiseen: Mikäli rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään automaattisesti suostumuksellasi taikka sopimukseen perustuen ja tiedot on saatu rekisteröidyltä, rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen.

Oikeus peruuttaa suostumus: Mikäli käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen, rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa antamansa suostumus.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle: Ensisijaisesti rekisterinpitäjä toivoo, että mahdolliset erimielisyydet henkilötietojen käsittelyssä ratkaistaan sovinnollisesti osapuolten kesken. Mikäli tällaista asiaa ei kuitenkaan saada sovinnollisesti ratkaistua, on rekisteröidyllä oikeus tehdä valitus tietosuoja-asioista vastaavalle valvontaviranomaiselle.

Mainonnan kohdentaminen kolmansien osapuolien sivuilla

Käytämme oman mainontamme kohdentamiseen satunnaisesti kolmansien osapuolien sivustoja. Näiden yhteistyökumppanien evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla keräämien tietojen perusteella mainoksiamme voidaan kohdentaa kyseisillä sivustoilla niille verkon käyttäjille, joita mainoksemme todennäköisesti kiinnostavat eniten. Tällaisia kolmansia osapuolia ovat esimerkiksi Facebook-, Instagram- ja Google Ads-palveluiden kautta näytettävät mainokset. Mikäli henkilö käyttää edellämainittuja sivustoja on hän sitoutunut/hyväksynyt kyseisen toimijan yksityisyydensuojaa koskevat ehdot. Kissanmaan Autokoulu ei voi tunnistaa tai yksilöidä palveluiden käyttäjää kolmansien osapuolien sivustoilla esitettävien mainosten avulla. Edellämainittujen yhteisöpalveluiden/sivustojen ehtoihin käyttäjä voi tutustua kussakin käyttämässään palvelussa. 

Tätä rekisteri- ja tietosuojaselostetta on viimeksi muutettu 15.9.2018. Rekisterinpitäjä seuraa säännöllisesti tietosuojaa koskevan lainsäädännön sekä viranomaisohjeiden muutoksia sekä kehittää palvelun toimintaa, ja voi sen johdosta päivittää tätä selostetta.

KISSANMAAN AUTOKOULU KY

Kissanmaankatu 4
33520 Tampere

Ota yhteyttä!

Puhelin: (03) 255 7725
Email: kissanmaanautokoulu@gmail.com

Toimisto avoinna:

Ma-To klo 9-12 ja 13-17, Pe Suljettu.
Sähköpostitse tavoitat meidät myös Pe klo 9-15 välillä.

Ajotunnit ajetaan aina sovitusti - pääosin arkisin klo 7-19 välillä. Myös siis toimistoaikojen ulkopuolella.