Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Kissanmaan Autokoulu Oy:n henkilötietolain (10 ja 24§) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjä

Kissanmaan Autokoulu Oy
Y-tunnus: 0533045-5
Kissanmaankatu 4
33520 Tampere
puh. 03 255 7725
email: kissanmaanautokoulu@gmail.com

Rekisterin nimi

Kissanmaan Autokoulu Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus, ja oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään Kissanmaan Autokoulu Oy:n liiketoiminnassa kuljettajakoulutus- ja ajokorttipalveluiden sekä autokoulussa tapahtuvan opetustoiminnan toteuttamiseksi. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on myöskin yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito sekä markkinointi. Käytämme henkilötietoja palveluiden tuottamiseen, laskutukseen ja perintään sekä rekisteröidyn kanssa tapahtuvaan viestintään.

Henkilötiedot kerätään asiakkaalta itseltään, asiakkaan omalla suostumuksella autokoulupalvelun ostamisen ja/tai autokouluun ilmoittautumisen yhteydessä ja palveluiden käyttöönoton yhteydessä.

Henkilötietoja käsitellään edellä mainituissa tarkoituksissa Kissanmaan Autokoulu Oy:n toiminnassa myöskin oppilaskirjanpidon pitämiseksi. Oppilaskirjanpidossa sekä laskutukseen liittyvissä asioissa Kissanmaan Autokoulu käyttää paperisen kirjanpidon lisäksi kolmannen osapuolen, Datadrivers Oy:n, toimittamaa Webauto tietojärjestelmää. Oppilas antaa itse suostumuksensa henkilötietojen talletukseen ja käsittelyyn paperisessa muodossa, sekä Datadrivers Oy:n Webauto järjestelmässä, ilmoittautumisen ja autokoulupalvelun ostamisen yhteydessä ja hyväksyy tämän sekä Datadrivers Oy:n tietosuojalausekkeen.

Kerätessä ja säilytettäessä opetus-, koulutus- ja tutkintotietoja mm. edelläkuvatuissa tilanteissa, perustuu henkilötietojen käsittely lakisääteisen velvoitteen sekä viranomaisten asettamien määräyksien ja säädöksien noudattamiseen.

Kerättyjä henkilötietoja luovutetaan Kissanmaan Autokoulu Oy:n toiminnan yhteydessä asianosaisille viranomaisille ajokorttikoulutuksen toteuttamiksesi. Tällaisia viranomaisia ovat mm. Poliisi, Ajovarma Oy sekä Traficom.

Henkilötietojen käsittelyperusteena on lisäksi osapuolten välinen sopimus. Asiakas luovuttaa kurssille ilmoittautumisen yhteydessä itse, omalla suostumuksellaan, henkilötietonsa Kissanmaan Autokoulu Oy:n käyttöön.

Henkilö- ja opetustietojen käsittelyä Kissanmaan Autokoulu Oy:n toiminnassa ohjaa mm. lait:

  • Laki ajokorttilain muuttamisesta 387/2018 81 § Autokoulun valvonta: Autokoulussa on pidettävä kirjaa oppilaista ja opetuksesta annetuista opetustodistuksista.
  • Liikenteen turvallisuusvirasto Traficom voi lisäksi antaa tarkempia määräyksiä oppilaasta tehtävistä ilmoituksista ja oppilaskirjanpidosta. 

Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä

Henkilöllä on asiakassuhde tai siihen rinnastettava suhde rekisterinpitäjään.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää erityisesti seuraavia henkilötietoryhmiä:

  • Liikenteen turvallisuusvirasto antaa määräykset autokouluille oppilaskirjanpidosta ajokorttiin tähtäävässä kuljettajaopetuksessa ja siitä tehtävistä ilmoituksista. Käsiteltävien henkilötietojen tyyppi muodostuu pääosin Liikenteen turvallisuusviraston ohje TRAFl/56267 /03.04. 03.06/2015 mukaisesti.
  • Oppilaskirjanpitoon/oppilasrekisteriin merkitään seuraavat tiedot:
   • oppilaan nimi
   • oppilaan henkilötunnus
   • oppilaan yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, katuosoite)
   • oppilaan laskutustiedot ja tiedot tilatuista palveluista
   • kouluttaja
   • kuljettajaopetuksen aloituspäivämäärä
   • kuljettajaopetuksen ajokorttiluokka
   • teoriaopetus- ja ajo-opetustuntien päivämäärät, kellonajat ja aiheet
   • opettajan nimi
   • ajo-opetuksesta on lisäksi merkittävä tieto mahdollisesti simulaattorilla annetusta opetuksesta, sekä opetuksessa käytettävän ajoneuvon rekisterinumero ja merkki/malli. 

Henkilötietojen antaminen on autokoulupalvelun käyttöönoton, tuottamisen ja käyttämisen edellytys. Rekisterinpitäjä varaa oikeuden keskeyttää palveluiden tarjoamisen tai estää pääsyn tuottamiinsa ja tarjoamiinsa palveluihin, mikäli asiakas/rekisteröity ei anna palvelun kannalta olennaisia ja eri viranomaistahojen vaatimia henkilötietoja tai vaatii omalta osaltaan niiden poistamista. Tällöin autokoulu- ja ajokorttipalvelun tuottaminen ja tarjoaminen asiakkaalle ei ole mahdollista. 

Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Rekisterinpitäjän huolellisesti valitsemat palveluntarjoajat voivat käsitellä henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun. Tällaisia tahoja ovat mm. Poliisi, Ajovarma Oy, Traficom, Certum Group Finland Oy, Nokian Ajorataharjoittelusäätiö, sekä Datadrivers Oy.

Tietoja ylläkuvatuille palveluntarjoajille luovutetaan ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella, vallitsevien ja voimassaolevien, asiakkaan hyväksymien sopimusehtojen mukaisesti, tai voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Virtuaaliteoriatunnit:

  • Virtuaaliteoriatunnit järjestetään Blackboard Collaborate sovelluksen avulla. Osallistumalla virtuaaliteoriatunneille hyväksyt Blackboard Collaborate:n käyttöehdot ja tietosuojaselosteen

Henkilötietojen säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään, rekisteröidyn omalla suostumuksella.

Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Voimme luovuttaa tietoja seuraaviin tarkoituksiin:

  • Viranomaiset ja muut lainsäädännön edellyttämät luovutukset: Voimme luovuttaa rekisteröidyn henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla. Tietoja luovutetaan mm. Traficomille ja Traficomin viranomaispalveluja tuottavalle kumppanille, esimerkiksi Ajovarma Oy:lle voimassa olevan ajokorttilain perusteella.
  • Yritysjärjestelyt: Mikäli myymme tai muutoin järjestelemme liiketoimintaamme, rekisteröidyn henkilötietoja voidaan vallitsevan lainsäädännön mukaisesti luovuttaa ostajille ja näiden neuvonantajille.
  • Perintä ja oikeusvaateet: Voimme luovuttaa rekisteröidyn henkilötietoja kolmansille osapuolille, jos se on tarpeen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, saatavien perimiseksi, mahdollisten rikkomusten tutkimiseksi, tai oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Käytämme palveluiden tuottamisessa toisinaan yhteistyökumppaneita/palveluntarjoajia ja/tai alihankkijoita. Tällöin takaamme sopimusjärjestelyin, että tietoja käsitellään kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön ja tämän rekisteriselosteen mukaisesti.

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen käsittelyn kesto ja säilytysaika

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietojasi rekisterissä niin kauan, kun rekisterinpitäjällä on jokin tässä selosteessa kuvattu peruste tietojen käsittelyyn voimassa, sekä kohtuullisen ajan sen jälkeen, taikka niin kauan kuin sillä on lakiin perustuva velvoite säilyttää henkilötietoja. Autokoulussa on pidettävä kirjaa oppilaista ja heille annetusta opetuksesta, opetuksessa käytetyistä ajoneuvoista, opetustavasta sekä opetuksesta annetuista opetustodistuksista. Esimerkiksi oppilaskirjanpito autokoulun on lain mukaisesti säilytettävä opetuksen järjestämisvuotta seuraavan kuuden kalenterivuoden ajan, minkä jälkeen oppilaskirjanpito on hävitettävä.

Rekisterin suojauksen perusteet

Rekisterin ja henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja erinäisten teknisten järjestelmien avulla tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja käsitellään ja/tai säilytetään, käsittelyyn käytettävän laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii myös siitä, että tallennettuja tietoja, ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja, käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden yrityksen työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy tietoihin: Rekisteröidyllä on oikeus kohtuullisin väliajoin tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötietonsa.

Oikeus tietojen oikaisemiseen: Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä häntä koskevat epätarkat tai virheelliset henkilötiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen: Rekisteröidyillä on oikeus saada tietonsa poistetuksi ilman aiheetonta viivytystä, esimerkiksi milloin henkilötietoja ei enää tarvita niiden alkuperäisiin käsittelytarkoituksiin, henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai rekisteröity peruuttaa antamansa suostumuksen eikä käsittelylle ole muuta laillista perustetta.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä tietyissä tilanteissa, esimerkiksi milloin rekisteröity kiistää tietojensa paikkansa pitävyyden tai käsittely on lainvastaista.

Vastustamisoikeus: Tietyissä tilanteissa rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, esimerkiksi käsiteltäessä henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin, tai milloin käsittelyn perusteena on oikeutettu etu.

Oikeus tietojen siirtämiseen: Mikäli rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään automaattisesti suostumuksellasi taikka sopimukseen perustuen ja tiedot on saatu rekisteröidyltä, rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen.

Oikeus peruuttaa suostumus: Mikäli käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen, rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa antamansa suostumus.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle: Ensisijaisesti rekisterinpitäjä toivoo, että mahdolliset erimielisyydet henkilötietojen käsittelyssä ratkaistaan sovinnollisesti osapuolten kesken. Mikäli tällaista asiaa ei kuitenkaan saada sovinnollisesti ratkaistua, on rekisteröidyllä oikeus tehdä valitus tietosuoja-asioista vastaavalle valvontaviranomaiselle.

Mainonnan kohdentaminen kolmansien osapuolien sivuilla

Käytämme oman mainontamme kohdentamiseen satunnaisesti kolmansien osapuolien sivustoja. Näiden yhteistyökumppanien evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla keräämien tietojen perusteella mainoksiamme voidaan kohdentaa kyseisillä sivustoilla niille verkon käyttäjille, joita mainoksemme todennäköisesti kiinnostavat eniten. Tällaisia kolmansia osapuolia ovat esimerkiksi Facebook-, Instagram- ja Google Ads-palveluiden kautta näytettävät mainokset. Mikäli henkilö käyttää edellämainittuja sivustoja on hän sitoutunut/hyväksynyt kyseisen toimijan yksityisyydensuojaa koskevat ehdot. Kissanmaan Autokoulu ei voi tunnistaa tai yksilöidä palveluiden käyttäjää kolmansien osapuolien sivustoilla esitettävien mainosten avulla. Edellämainittujen yhteisöpalveluiden/sivustojen ehtoihin käyttäjä voi tutustua kussakin käyttämässään palvelussa. 

Luokitusten ja arvostelujen julkaiseminen kolmansien osapuolien sivuilla, sekä Kissanmaan Autokoulun kotisivuilla

Julkaistessaan arvostelun, suosituksen tai luokituksen Kissanmaan Autokoulu Oy:n hallinoimalla Facebook- tai Google-sivustolla henkilö suostuu tietojensa (nimi + arvostelu/suositus/luokitus) tallentamisen myös yrityksen kotisivun käyttämälle palvelimelle. Tämän lisäksi henkilö hyväksyy arvostelun, suosituksen tai luokituksen näyttämisen Kissanmaan Autokoulun kotisivuilla tietosuojakäytäntömme mukaisesti. Mikäli henkilö käyttää kolmansien osapuolien sivustoja, on hän lisäksi sitoutunut/hyväksynyt kyseisen kolmannen osapuolen/toimijan yksityisyydensuojaa koskevat ehdot.

Arvostelun, suosituksen tai luokituksen kolmansien osapuolien sivustolla julkaissut henkilö voi koska tahansa poistaa itse arvostelun, suosituksen tai julkaisun kolmansien osapuolien sivuilta. Lisäksi henkilö voi koska tahansa pyytää Kissanmaan Autokoulua poistamaan arvostelun, suosituksen tai luokituksen, sekä tähän liittyvät tiedot, yrityksen kotisivuilta ja palvelimelta.

Tätä rekisteri- ja tietosuojaselostetta on viimeksi muutettu 21.1.2021. Rekisterinpitäjä seuraa säännöllisesti tietosuojaa koskevan lainsäädännön sekä viranomaisohjeiden muutoksia sekä kehittää palvelun toimintaa, ja voi sen johdosta päivittää tätä selostetta.