Skip to main content

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Kissanmaan Autokoulu Oy:n henkilötietolain (10 ja 24§) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjä

Kissanmaan Autokoulu Oy
Y-tunnus: 0533045-5
Kissanmaankatu 5
33520 Tampere
puh. 03 255 7725
email: kissanmaanautokoulu@gmail.com

Rekisterin nimi

Kissanmaan Autokoulu Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus, ja oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään Kissanmaan Autokoulu Oy:n liiketoiminnassa kuljettajakoulutus- ja ajokorttipalveluiden sekä autokoulussa tapahtuvan opetustoiminnan toteuttamiseksi. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on myöskin yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito sekä markkinointi. Käytämme henkilötietoja palveluiden tuottamiseen, laskutukseen ja perintään sekä rekisteröidyn kanssa tapahtuvaan viestintään.

Henkilötiedot kerätään asiakkaalta itseltään, asiakkaan omalla suostumuksella autokoulupalvelun ostamisen ja/tai autokouluun ilmoittautumisen yhteydessä ja palveluiden käyttöönoton yhteydessä.

Henkilötietoja käsitellään edellä mainituissa tarkoituksissa Kissanmaan Autokoulu Oy:n toiminnassa myöskin oppilaskirjanpidon pitämiseksi. Oppilaskirjanpidossa sekä laskutukseen liittyvissä asioissa Kissanmaan Autokoulu käyttää paperisen kirjanpidon lisäksi kolmannen osapuolen, Datadrivers Oy:n, toimittamaa Webauto tietojärjestelmää. Oppilas antaa itse suostumuksensa henkilötietojen talletukseen ja käsittelyyn paperisessa muodossa, sekä Datadrivers Oy:n Webauto järjestelmässä, ilmoittautumisen ja autokoulupalvelun ostamisen yhteydessä ja hyväksyy tämän sekä Datadrivers Oy:n tietosuojalausekkeen.

Kerätessä ja säilytettäessä opetus-, koulutus- ja tutkintotietoja mm. edelläkuvatuissa tilanteissa, perustuu henkilötietojen käsittely lakisääteisen velvoitteen sekä viranomaisten asettamien määräyksien ja säädöksien noudattamiseen.

Kerättyjä henkilötietoja luovutetaan Kissanmaan Autokoulu Oy:n toiminnan yhteydessä asianosaisille viranomaisille ajokorttikoulutuksen toteuttamiksesi. Tällaisia viranomaisia ovat mm. Poliisi, Ajovarma Oy sekä Traficom.

Henkilötietojen käsittelyperusteena on lisäksi osapuolten välinen sopimus. Asiakas luovuttaa kurssille ilmoittautumisen yhteydessä itse, omalla suostumuksellaan, henkilötietonsa Kissanmaan Autokoulu Oy:n käyttöön.

Henkilö- ja opetustietojen käsittelyä Kissanmaan Autokoulu Oy:n toiminnassa ohjaa mm. lait:

  • Laki ajokorttilain muuttamisesta 387/2018 81 § Autokoulun valvonta: Autokoulussa on pidettävä kirjaa oppilaista ja opetuksesta annetuista opetustodistuksista.
  • Liikenteen turvallisuusvirasto Traficom voi lisäksi antaa tarkempia määräyksiä oppilaasta tehtävistä ilmoituksista ja oppilaskirjanpidosta. 

Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä

Henkilöllä on asiakassuhde tai siihen rinnastettava suhde rekisterinpitäjään.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää erityisesti seuraavia henkilötietoryhmiä:

  • Liikenteen turvallisuusvirasto antaa määräykset autokouluille oppilaskirjanpidosta ajokorttiin tähtäävässä kuljettajaopetuksessa ja siitä tehtävistä ilmoituksista. Käsiteltävien henkilötietojen tyyppi muodostuu pääosin Liikenteen turvallisuusviraston ohje TRAFl/56267 /03.04. 03.06/2015 mukaisesti.
  • Oppilaskirjanpitoon/oppilasrekisteriin merkitään seuraavat tiedot:
   • oppilaan nimi
   • oppilaan henkilötunnus
   • oppilaan yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, katuosoite)
   • oppilaan laskutustiedot ja tiedot tilatuista palveluista
   • kouluttaja
   • kuljettajaopetuksen aloituspäivämäärä
   • kuljettajaopetuksen ajokorttiluokka
   • teoriaopetus- ja ajo-opetustuntien päivämäärät, kellonajat ja aiheet
   • opettajan nimi
   • ajo-opetuksesta on lisäksi merkittävä tieto mahdollisesti simulaattorilla annetusta opetuksesta, sekä opetuksessa käytettävän ajoneuvon rekisterinumero ja merkki/malli. 

Henkilötietojen antaminen on autokoulupalvelun käyttöönoton, tuottamisen ja käyttämisen edellytys. Rekisterinpitäjä varaa oikeuden keskeyttää palveluiden tarjoamisen tai estää pääsyn tuottamiinsa ja tarjoamiinsa palveluihin, mikäli asiakas/rekisteröity ei anna palvelun kannalta olennaisia ja eri viranomaistahojen vaatimia henkilötietoja tai vaatii omalta osaltaan niiden poistamista. Tällöin autokoulu- ja ajokorttipalvelun tuottaminen ja tarjoaminen asiakkaalle ei ole mahdollista. 

Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Rekisterinpitäjän huolellisesti valitsemat palveluntarjoajat voivat käsitellä henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun. Tällaisia tahoja ovat mm. Poliisi, Ajovarma Oy, Traficom, Certum Group Finland Oy, Nokian Ajorataharjoittelusäätiö, sekä Datadrivers Oy.

Tietoja ylläkuvatuille palveluntarjoajille luovutetaan ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella, vallitsevien ja voimassaolevien, asiakkaan hyväksymien sopimusehtojen mukaisesti, tai voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Autokoulu ei milloinkaan vastaa tai ole vastuussa edellä eriteltyjen tai muiden kuljettajakoulutusalalla toimivien toimijoiden tai viranomaisten mahdollisista tietoteknisistä järjestelmistä, niiden toimivuudesta tai toimimattomuudesta, tietoturvasta, tai muista mahdollisista puutteista palvelun tuottamisessa/tarjoamisessa. Jokainen toimija vastaa itse omista järjestelmistään. 

Virtuaaliteoriatunnit:

Henkilötietojen säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään, rekisteröidyn omalla suostumuksella.

Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Voimme luovuttaa tietoja seuraaviin tarkoituksiin:

  • Viranomaiset ja muut lainsäädännön edellyttämät luovutukset: Voimme luovuttaa rekisteröidyn henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla. Tietoja luovutetaan mm. Traficomille ja Traficomin viranomaispalveluja tuottavalle kumppanille, esimerkiksi Ajovarma Oy:lle voimassa olevan ajokorttilain perusteella. Rekisteröidyn henkilötietoja (nimi) luovutetaan myös Nokian Ajorataharjoittelusäätiölle siinä tapauksessa, että rekisteröity suorittaa riskientunnistamiskoulutuksen liukkaalla ajamisen rataharjoituksen omasta toiveestaan Nokian Ajoharjoitteluradalla. 
  • Yritysjärjestelyt: Mikäli myymme tai muutoin järjestelemme liiketoimintaamme, rekisteröidyn henkilötietoja voidaan vallitsevan lainsäädännön mukaisesti luovuttaa ostajille ja näiden neuvonantajille.
  • Perintä ja oikeusvaateet: Voimme luovuttaa rekisteröidyn henkilötietoja kolmansille osapuolille, jos se on tarpeen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, saatavien perimiseksi, mahdollisten rikkomusten tutkimiseksi, tai oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Käytämme palveluiden tuottamisessa toisinaan yhteistyökumppaneita/palveluntarjoajia ja/tai alihankkijoita. Tällöin takaamme sopimusjärjestelyin, että tietoja käsitellään lainsäädännön ja tämän rekisteriselosteen mukaisesti.

Autokoulu ei kuitenkaan milloinkaan vastaa tai ole vastuussa edellä eriteltyjen (Traficom, Ajovarma, Poliisi, Nokian Ajorataharjoittelusäätiö, Certum Group, ym.) tai muiden kuljettajakoulutusalalla toimivien toimijoiden tai viranomaisten mahdollisista tietoteknisistä järjestelmistä, niiden toimivuudesta tai toimimattomuudesta, tietoturvasta, tai muista mahdollisista puutteista palvelun tuottamisessa/tarjoamisessa. Jokainen toimija vastaa itse omista järjestelmistään

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen käsittelyn kesto ja säilytysaika

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietojasi rekisterissä niin kauan, kun rekisterinpitäjällä on jokin tässä selosteessa kuvattu peruste tietojen käsittelyyn voimassa, sekä kohtuullisen ajan sen jälkeen, taikka niin kauan kuin sillä on lakiin perustuva velvoite säilyttää henkilötietoja. Autokoulussa on pidettävä kirjaa oppilaista ja heille annetusta opetuksesta, opetuksessa käytetyistä ajoneuvoista, opetustavasta sekä opetuksesta annetuista opetustodistuksista. Esimerkiksi oppilaskirjanpito autokoulun on lain mukaisesti ja määräämänä säilytettävä opetuksen järjestämisvuotta seuraavan kuuden kalenterivuoden ajan, minkä jälkeen oppilaskirjanpito on hävitettävä. Mikäli oppilaan kurssisuoritus tai opetus kokonaisuudessaan venyy edellä mainittua lain määrittämää tietojen säilytysaikaa (6 + kuluva vuosi) pidemmäksi, ja oppilas ei ole aktiivinen kurssisuorituksen suhteen, on oppilas itse täysimääräisesti vastuussa siitä, että hän on pyytänyt/pyytää autokoululta itse todistuksen jo saamastaan opetuksesta ennen edellämainitun ajan umpeutumista. Autokoulu ei ole vastuussa tai millään muotoa korvausvelvollinen lain määrämien tietojen poistojen seurauksensa oppilaalle mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista/vahingoista. 

Rekisterin suojauksen perusteet

Rekisterin ja henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja erinäisten teknisten järjestelmien avulla tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja käsitellään ja/tai säilytetään, käsittelyyn käytettävän laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii myös siitä, että tallennettuja tietoja, ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja, käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden yrityksen työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy tietoihin: Rekisteröidyllä on oikeus kohtuullisin väliajoin tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötietonsa.

Oikeus tietojen oikaisemiseen: Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä häntä koskevat epätarkat tai virheelliset henkilötiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen: Rekisteröidyillä on oikeus saada tietonsa poistetuksi ilman aiheetonta viivytystä, esimerkiksi milloin henkilötietoja ei enää tarvita niiden alkuperäisiin käsittelytarkoituksiin, henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai rekisteröity peruuttaa antamansa suostumuksen eikä käsittelylle ole muuta laillista perustetta.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä tietyissä tilanteissa, esimerkiksi milloin rekisteröity kiistää tietojensa paikkansa pitävyyden tai käsittely on lainvastaista.

Vastustamisoikeus: Tietyissä tilanteissa rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, esimerkiksi käsiteltäessä henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin, tai milloin käsittelyn perusteena on oikeutettu etu.

Oikeus tietojen siirtämiseen: Mikäli rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään automaattisesti suostumuksellasi taikka sopimukseen perustuen ja tiedot on saatu rekisteröidyltä, rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen.

Oikeus peruuttaa suostumus: Mikäli käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen, rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa antamansa suostumus.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle: Ensisijaisesti rekisterinpitäjä toivoo, että mahdolliset erimielisyydet henkilötietojen käsittelyssä ratkaistaan sovinnollisesti osapuolten kesken. Mikäli tällaista asiaa ei kuitenkaan saada sovinnollisesti ratkaistua, on rekisteröidyllä oikeus tehdä valitus tietosuoja-asioista vastaavalle valvontaviranomaiselle.

Mainonnan kohdentaminen kolmansien osapuolien sivuilla

Käytämme oman mainontamme kohdentamiseen satunnaisesti kolmansien osapuolien sivustoja. Näiden yhteistyökumppanien evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla keräämien tietojen perusteella mainoksiamme voidaan kohdentaa kyseisillä sivustoilla niille verkon käyttäjille, joita mainoksemme todennäköisesti kiinnostavat eniten. Tällaisia kolmansia osapuolia ovat esimerkiksi Facebook-, Instagram- ja Google Ads-palveluiden kautta näytettävät mainokset. Mikäli henkilö käyttää edellämainittuja sivustoja on hän sitoutunut/hyväksynyt kyseisen toimijan yksityisyydensuojaa koskevat ehdot. Kissanmaan Autokoulu ei voi tunnistaa tai yksilöidä palveluiden käyttäjää kolmansien osapuolien sivustoilla esitettävien mainosten avulla. Edellämainittujen yhteisöpalveluiden/sivustojen ehtoihin käyttäjä voi tutustua kussakin käyttämässään palvelussa. 

Luokitusten ja arvostelujen julkaiseminen kolmansien osapuolien sivuilla, sekä Kissanmaan Autokoulun kotisivuilla

Julkaistessaan arvostelun, suosituksen tai luokituksen Kissanmaan Autokoulu Oy:n hallinoimalla Facebook- tai Google-sivustolla henkilö suostuu tietojensa (nimi + arvostelu/suositus/luokitus) tallentamisen myös yrityksen kotisivun käyttämälle palvelimelle. Tämän lisäksi henkilö hyväksyy arvostelun, suosituksen tai luokituksen näyttämisen Kissanmaan Autokoulun kotisivuilla tietosuojakäytäntömme mukaisesti. Mikäli henkilö käyttää kolmansien osapuolien sivustoja, on hän lisäksi sitoutunut/hyväksynyt kyseisen kolmannen osapuolen/toimijan yksityisyydensuojaa koskevat ehdot.

Arvostelun, suosituksen tai luokituksen kolmansien osapuolien sivustolla julkaissut henkilö voi koska tahansa poistaa itse arvostelun, suosituksen tai julkaisun kolmansien osapuolien sivuilta. Lisäksi henkilö voi koska tahansa pyytää Kissanmaan Autokoulua poistamaan arvostelun, suosituksen tai luokituksen, sekä tähän liittyvät tiedot, yrityksen kotisivuilta ja palvelimelta.

Tätä rekisteri- ja tietosuojaselostetta on viimeksi muutettu 5/2024. Rekisterinpitäjä seuraa säännöllisesti tietosuojaa koskevan lainsäädännön sekä viranomaisohjeiden muutoksia sekä kehittää palvelun toimintaa, ja voi sen johdosta päivittää tätä selostetta.

Sopimusehdot

Ehdot ja soveltaminen

Oheiset sopimusehdot pätevät Kissanmaan Autokoulu Oy:n (jäljempänä “Autokoulu”)  ja sen asiakkaan ja/tai oppilaan (jäljempänä ”Oppilas”) väliseen sopimussuhteeseen. Ehdot on voimassa Kissanmaan Autokoulu Oy:n toimipisteessä, internet sivuilla (www), tai muissa mahdollisissa kanavissa tehtyihin ilmoittautumisiin ja tilauksiin, joissa Oppilas on kuluttajansuojalain tarkoittama kuluttaja. Oheiset ehdot soveltuvat myös Oppilaan huoltajan, tai muun koulutuksen maksajan ja Kissanmaan Autokoulu Oy:n väliseen sopimussuhteeseen, joka syntyy, kun mainittu henkilö ja hänen tietonsa on kurssi-ilmoittautumisen tai tilauksen yhteydessä Oppilaan toimesta lisätty, ja täten myös sitoutettu, maksamaan Kissanmaan Autokoulu Oy:lle tilatut palvelut ilmoitetuin hinnoin. Henkilö tällöin sitoutuu maksamaan myös muut näiden ehtojen mukaiset suoritukset. Tilattu palvelu tarjotaan kuitenkin ainoastaan ja vain Oppilaalle.

Oheiset ehdot eivät ole voimassa siltä osin, kun ne rajoittavat Oppilaan lainsäädäntöön perustuvia oikeuksia. Tai siltä osin, kun ne rajoittavat Kissanmaan Autokoulu Oy:n lainsäädäntöön perustuvia velvollisuuksia. 

Ilmoittautumalla Kissanmaan Autokoulu Oy:n kurssille toimipisteellä, internet sivuilla (www) tai muita kanavia käyttäen, Oppilas hyväksyy tilaukseen liittyvän maksuvelvollisuuden. Oppilas hyväksyy myös nämä oheiset ehdot ja sitoutuu noudattamaan oheisia ehtoja kokonaisuudessaan. Oppilas hyväksyy henkilötietojensa käsittelyn, kulloinkin voimassaolevan, ylläeriteltyjen tietosuojakäytäntöjen mukaisesti. Mikäli huoltajan tai muun maksajan tietoja annetaan ja luovutetaan Oppilaan toimesta Kissanmaan Autokoulu Oy:n käyttöön, käsitellään myös mainitun maksajan tai huoltajan henkilötietoja kulloinkin voimassaolevien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti. Oppilaan yksiselitteisenä velvollisuutena on informoida huoltajaansa tai mahdollista muuta maksajaa edellä todetusta maksuvelvollisuudesta, sekä yleisesti näistä ehdoista ennen ilmoittautumisen ja/tai palvelutilauksen tekemistä. Alaikäinen oppilas ei saa tehdä tilausta tai ilmoittautua kurssilla ennen kuin tämän huoltaja, tai mahdollinen muu palvelun maksaja, ovat hyväksyneet palvelun tilauksen, perehtyneet ja hyväksyneet nämä ehdot, sekä tilaukseen liittyvän maksuvelvollisuuden. Tehdessään palvelutilauksen ja ilmoittautuessaan kurssille, alaikäinen Oppilas vahvistaa, että hänellä on edellämainitut hyväksynnät ja luvat sekä suostumukset.

Pidätämme oikeuden päivittää näitä ehtoja tarvittaessa milloin tahansa. 

Palvelun tuottaja sekä tarjoaja ja asiakaspalvelu

Oppilaan sopimuskumppanina ja palvelun tuottajana/tarjoajana toimii Kissanmaan Autokoulu Oy.  

Osoite: Kissanmaankatu 5, 33520 Tampere
Y-tunnus: 0533045-5
Sähköposti: kissanmaanautokoulu@gmail.com
Puh. (03) 2557725

Autokoulun toimipaikka toimii yllämainitussa osoitteessa, yllämainituin yhteystiedoin. Oppilas voi milloin tahansa olla yhteydessä Autokouluun käyttämällä yllämainittuja yhteystietoja. 

Kissanmaan Autokoulu Oy:n ajantasaiset kurssisisällöt, hinnaston sekä muut ajantasaiset tiedot löytyvät aina toimipaikalta, tai kotisivuiltamme osoitteesta www.kissanmaanautokoulu.fi

Valvova viranomainen

Kissanmaan Autokoulu Oy:llä on ajokorttilain mukainen, valvovan viranomaisen Traficomin myöntämä autokoululupa:

  • Ryhmässä 1 (ajoneuvoluokat AM120, AM121, A1, A2, A, B, BE), sekä 
  • Ryhmässä 2 (ajoneuvoluokat C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E, DE)

Autokoulun valvova viranomainen on Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Traficomin voimassaolevat yhteystiedot löydät täältä.

Tilaus ja ilmoittautuminen

Ilmoittautumisen ja tilauksen yhteydessä Oppilas (tai alaikäisen Oppilaan huoltaja tai mahdollinen muu maksaja) sitoutuu aina antamaan itsestään oheiset, oikeat tiedot:

  • nimi
  • henkilötunnus
  • katuosoite
  • postinumero
  • postitoimipaikka
  • asuinkunta
  • puhelinnumero
  • sähköpostiosoite
  • syntymämaa
  • äidinkieli
  • sekä muut mahdolliset tilaukseen liittyvät tiedot

Mikäli palvelun ja kurssin maksaja on eri kuin Oppilas (esim. huoltaja) itse, tulee lisäksi ilmoittaa myös:

  • maksajan/huoltajan nimi
  • maksajan/huoltajan henkilötunnus
  • katuosoite
  • postinumero
  • postitoimipaikka
  • puhelinnumero
  • sähköpostiosoite
  • sekä muut tilaukseen mahdollisestivaaditut tiedot

Tietojen täyttäjä vastaa täysimääräisesti siitä, että tiedot on täytetty oikein ja täysimääräisesti. Tilatessaan autokoulupalvelun ja ilmoittautuessaan kurssille henkilö vahvistaa ja sitoutuu siihen, että tällä on oikeus tehdä tilaus, myös mahdollista ”muu maksaja” henkilöä sitovasti. Oppilas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta (mm. huoltajan suostumuksesta). Olennaisista muutoksista on ilmoitettava autokoululle.

Ilmoittautuessaan kurssille oppilas saa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseensa vahvistusviestin. Vahvistusviesti sisältää vahvistuksen kurssialoituksesta. Lisäksi Oppilaalle lähetetään käyttäjätunnukset sähköiseen oppimisympäristöön ja ohjeet kurssin suorittamiseen. Palvelutilaukseen sisältyy velvollisuus maksaa tilattu palvelu kokonaisuudessaan verkkosivuilla ilmoitettujen hintojen mukaisesti. 

Alaikäisen Oppilaan tilaukseen liittyvä huoltajan suostumus kattaa myös suostumuksen siihen, että Oppilas ja Autokoulu voivat tarvittaessa sopia lisäopetuksesta ja muista alkuperäiseen tilaukseen sisältymättömistä lisäpalveluista, joista Autokoululla on oikeus veloittaa Oppilasta (tai ilmoitettua kurssin maksajaa) voimassa olevan hinnastonsa mukaisesti.

Huom! Mahdolliselle kampanjahintaiselle kurssille voi ilmoittautua ainoastaan 1krt per henkilötunnus. Lisäksi mahdollisia kursseihin liittyviä alennuksia/tarjouksia/kampanjoita ei voi milloinkaan tai missään tilanteessa yhdistää muihin mahdollisiin alennuksiin/tarjouksiin/kampanjoihin.


Oppilas

Tilauksen ja ilmoittautumisen Kissanmaan Autokoulun palveluihin liittyen ja erinäisille kursseille voi tehdä 18-vuotta täyttäneet täysivaltaiset henkilöt, sekä ne alle 18-vuotiaat henkilöt, joilla on asiointiin, ilmoittautumiseen ja ostoksen ja/tai palvelutilauksen tekemiseen huoltajansa suostumus. Edellytyksenä on lisäksi, että huoltaja on tutustunut näihin ehtoihin, tilattavaan palveluun, palvelun hintaan sekä maksuehtoihin.

Oppilaalla, tai alaikäisen oppilaan huoltajalla, tulee olla toimiva sähköpostiosoite. Mikäli maksajaksi on ilmoitettu muu maksaja kuin Oppilas itse, tai tämän huoltaja, tulee Oppilaalla olla tämän muun maksajan suostumus palvelutilauksen tekemiseen. Oppilaan, tämän huoltajan tai muun maksajan tulee olla tutustunut näihin ehtoihin, tilattavaan palveluun, sekä palvelun hintaan ja maksuehtoihin. Maksajaksi ilmoitetun henkilön tulee olla 18-vuotias. 

Tilatessaan palvelun ja ilmoittautuessaan  autokoulun kurssille, Oppilas vahvistaa ja sitoutuu siihen, että hän on hankkinut edellämainitut luvat ja suostumukset kokonaisuudessaan huoltajaltaan ja/tai mahdolliselta muulta maksajalta.

Ilmoittautumalla Kissanmaan Autokoulun kurssille, tai tekemällä tilauksen, hyväksytään nämä oheiset ehdot aina täysimääräisesti. 

Muuta huomioitavaa

Kissanmaan Autokoulun sähköisen oppimisympäristön palveluntuottajana toimii Datadrivers Oy. Pääsy sähköiseen oppimisympäristöön edellyttää Oppilaalta Datadrivers Oy:n palveluehtojen ja käyttöehtojen hyväksymisen, sekä näiden sopimusehtojen hyväksymisen.

Lisäksi Oppilas hyväksyy palveluita käyttäessään ja tilatessaan Kissanmaan Autokoulu Oy:n tietosuojaselosteen kokonaisuudessaan.

Autokoulu pidättää itsellään oikeuden sähköisten palveluiden palveluntarjoajan ja -tuottajan muutoksiin sellaisissa erityistilanteissa, joissa autokoulu uudelleenorganisoi yrityksen yhteistyö- ja/tai sopimuskumppanuuksia, tai mahdollisten liiketoimintakaupan toteutuessa, oppilaan sähköisten palveluiden pysyessä kuitenkin sisältöineen ydinosuuksien suhteen aiempaa vastaavina. 

Hinnat, palvelun sisältö sekä lisäpalvelut

Tilatun kuljettajaopetus- ja autokoulupalvelun sisällöt ja hinnat on aina ilmoitettu Autokoulun toimipaikassa ja internetsivuilla. Oppilaan palvelutilauksen suhteen sovelletaan voimassaolevaa hinnastoa, jonka mukaiselle kurssille Oppilas ilmoittautuu. 

HUOM! Ilmoitettujen palveluiden hinnat eivät milloinkaan sisällä Traficomille tai Ajovarmalle maksettavia viranomaismaksuja, lisäajotunteja tai mahdollisia peruutusmaksuja tai -kuluja. Lisäksi ne eivät myöskään pidä sisällään ajoneuvon käyttöä uusintakokeessa, mahdollisia omavastuuosuuksia onnettomuus- tai vahinkotilanteessa, tai muita mahdollisia erillisiä ja/tai erikseen ostettavia palveluita ja kustannuksia.

Mahdollisten lisäajotuntien ja muiden erillis- ja lisäpalveluiden maksut sekä hinnat, kuten myös mahdolliset uusintakoekäyntiin liittyvät kulut (auton vuokra, omavastuun nollaus, täydentävät sähköiset palvelut, ym), hinnoitellaan aina Autokoulun kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti!  Kulloinkin voimassaolevan hinnaston löydät autokoulun toimistolta, tai internetsivuilta.

Hintoihin liittyen on huomionarvoista, että jo alennettuihin tai kampanjahintaisiin kurssihintoihin ei milloinkaan voi yhdistää muita mahdollisia alennuksia tai tarjouksia.

Autokoululla ei voi muuttaa tilatun kokonaispalvelupaketin hintaa vahvistetun tilauksen ja ilmoittautumisen jälkeen, opetussopimuksen ollessa voimassa. Mikäli opetussopimus vanhenee, on autokoululla tällöin myös täysi oikeus muuttaa tarjottavan kokonaispalvelupaketin hintaa. 

Autokoulu pidättää aina itsellään täyden oikeuden lisätä hintoihin verojen ja muiden vastaavien julkisten maksujen määrissä tapahtuvien mahdollisten muutosten vaikutus, välittömästi muutosten tultua voimaan. Autokoulu pidättää lisäksi itsellään oikeuden kurssisisältöjen ja kurssihintojen muutoksiin sellaisissa erityistilanteissa, jotka aiheutuvat viranomaisten määräämistä ajokorttilain tai ajokorttiasetusten muutoksista, tai muista viranomaisten määräävistä päätöksistä.

Autokoululla on myös aina täysi oikeus muuttaa hinnastoaan, kun kyseessä on tilattuun kokonaispalvelupakettiin kuulumattoman lisätuotteen, esim. lisäajotunnin, sähköisen täydentävän lisäoppimateriaalin, myöhässä perutun ajotunnin, omavastuun, tai uusintakoekäyntiin ja/tai kaluston vuokraan uusintakokeessa, tai muuhun mahdolliseen lisäpalveluun liittyvä lisätuotteen maksu tai hinta. Näiden mahdollisten lisäpalveluiden hinta määräytyy aina lisätuotteen tilaushetkellä, kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti, ellei muuta erikseen sovita. Oppilaan velvollisuus on itse tarkistaa voimassa oleva lisätuotteenhinta aina lisäpalveluita tilattaessa.

Jos Oppilas on alle 18-vuotias, vahvistaa tämä lisäpalvelua tilattaessa hankkineensa lisäopetuksesta tai lisäpalveluista sopimiseen ja niistä maksamiseen myös huoltajansa tai mahdollisen muun maksajan luvan. Tällöin maksajaksi ilmoitettu henkilö sitoutuu maksamaan Oppilaan tilaamat mahdolliset lisäpalvelusuoritukset kokonaisuudessaan. 

Autokoulu on velvollinen antamaan todistuksen tarjotusta opetuksesta aina vasta, kun oppilas on suorittanut opetusta vastaavat maksut täysimääräisinä kokonaan, ja on suorittanut kurssiin kuuluvan opetuksen kokonaisuudessaan.

Autokoulu ei milloinkaan vastaa siitä riippumattomien viranomais- ja muiden maksujen (esim. ratamaksujen tai koemaksujen) mahdollisista korotuksista.

Oppilas ja tilaushetkellä maksajaksi ilmoitettu henkilö vastaavat yhteisvastuullisesti kaikista sopimussuhteeseen perustuvista maksuvelvollisuuksista Autokoululle. Mikäli Oppilas on alaikäinen, vastaa tämän tilauksessa yksilöity maksaja yhteisvastuullisesti Oppilaan kanssa kaikista maksuvelvollisuuksista Autokoululle.

Vastuunrajoitus

Autokoulu ei milloinkaan anna takeita siitä, että suoritetun kurssin tai tietyn ajotuntimäärän jälkeen Oppilas läpäisee kurssiin liittyvät teoria- ja/tai ajokokeet, tai muut mahdolliset kokeet tai testit. 

Lisäksi, autokoulun käyttämä sähköinen oppimisympäristö Webauto tuotetaan kokonaisuudessaan Datadrivers Oy:n toimesta. Kyseinen palvelu tarjotaan Oppilaalle ”sellaisena kuin se on” ja ”siten kuin se on saatavilla”. Autokoulu ei takaa, että Datadrivers Oy:n tarjoama ja tuottama palvelu toimii ja on käytettävissä keskeytyksettä, häiriöttömästi, tai virheettömästi. Oppilas käyttää edellä mainittua palvelua täysin omalla vastuullaan. 

Kissanmaan Autokoulu Oy ei milloinkaan vastaa Datadrivers Oy:n tuottaman ja tarjoaman palvelun tai sen sisältämien tietojen virheistä, puutteista, oikeellisuudesta, luotettavuudesta, tietoturvasta ja/tai tietoturvateknisistä asioista, epätarkkuuksista tai muista mahdollisista vioista. Kissanmaan Autokoulu Oy ei myöskään milloinkaan, eikä missään tilanteessa, vastaa Oppilaalle mahdollisesti Datadrivers Oy:n tuottaman ja tarjoaman palvelun tai sen sisällön käyttämisestä mahdollisesti aiheutuneista kuluista, vahingoista tai menetyksistä.

Lisäksi Kissanmaan Autokoulu Oy ei milloinkaan vastaa Poliisin, Traficomin, Ajovarma Oy:n, Nokian Ajorataharjoittelusäätiön, Certum Group Oy:n tai muiden autokoulutoimintojen tuottamiseen käytettävien toimijoiden tuottaman ja tarjoaman palvelun tai niiden sisältämien tietojen virheistä, puutteista, oikeellisuudesta, luotettavuudesta, tietoturvasta ja/tai tietoturvateknisistä asioista, epätarkkuuksista tai muista mahdollisista vioista. Kissanmaan Autokoulu Oy ei myöskään milloinkaan, eikä missään tilanteessa, vastaa Oppilaalle mahdollisesti edellämainittujen toimijoiden palvelun tai niiden sisällön käyttämisestä mahdollisesti aiheutuneista kuluista, vahingoista tai menetyksistä.

Autokoulu ei vastaa Datadrivers Oy:n tai muiden edelläeriteltyjen toimijoiden palvelun sisältämien mahdollisten kolmansien osapuolien sivuille johtavien linkkien ja verkkosivujen tai palveluiden sisällöstä tai palveluista. 

Reklamointi

Mikäli Oppilas katsoo, että Autokoulu on rikkonut sopimukseen perustuvia velvoitteitaan, tulee asiasta reklamoida suoraan Autokoululle. Reklamointi tulee tehdä viipymättä. Autokoululle tulee antaa tilaisuus sopivaksi katsomallaan tavalla korjata virhe.

Oikeus sopimusrikkomukseen vetoamiseen päättyy, mikäli siihen ei ole vedottu kohtuullisessa ajassa, viimeistään 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun ongelma on havaittu tai se olisi pitänyt havaita Oppilaan taholta. Autokoulu ei ole milloinkaan vastuussa Oppilaan virheen tai viivästyksen aiheuttamasta epäsuorasta tai välillisestä vahingosta tai kustannuksista.

Maksutavat ja maksuehdot + viivästykset

Autokoulun tarjoamalle ja tuottamalle kurssille ilmoittautumiseen ja tilauksen tekemiseen liittyy aina Oppilaaseen, oppilaan huoltajaan tai muuhun maksajaan kohdistuva maksuvelvollisuus. Oppilas, tai tämän tilauksessa yksilöity huoltaja tai mahdollinen muu maksajaksi ilmoitettu henkilö/yritys, sitoutuu maksamaan tilatun palvelun ilmoitetun hinnan kokonaisuudessaan, mahdollisine viivästyskorkoineen ja kuluineen. 

Mahdollisessa maksuvelvollisuuden laiminlyöntitilanteessa Autokoululla on oikeus välittömästi lopettaa palveluiden tarjoaminen kokonaisuudessaan Oppilaalle, kunnes maksut on maksettu ja kokonaisuutena ok.

Oppilaan mahdolliset avoimet laskut tulee olla aina maksettu täysimääräisesti ennen ajokoetta, ajokokeeseen päästäkseen. Myös mahdolliset uusintatutkintokäynnit ja niihin liittyvät kulut ja kustannukset, sekä lisäajotuntikustannukset tai muut mahdolliset lisäpalvelut mukaan lukien. Autokoululla on oikeus periä myöhästyneistä maksuista hinnaston ja saatavien perinnästä annetun lain mukainen muistutusmaksu, sekä korkolain mukainen viivästyskorko.

Autokoululla on oikeus siirtää mahdollinen myöhästynyt saatavansa kolmannen osapuolen perittäväksi. Mikäli Autokoulu joutuu turvautumaan perintäsopimuskyhteistyökumppanin (kolmannen osapuolen) apuun saatavan perimisessä, on Oppilaalla (tai muulla ilmoitetulla maksajalla) aina lisäksi velvollisuus korvata Autokoululle ja perintäyhteistyökumppanille perinnästä aiheutuneet perintäkulut ja muut perintään liittyvät mahdolliset kulut kokonaisuudessaan.

Kuten mainittua, Autokoululla on aina oikeus siirtää sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle osapuolelle. Kolmansien osapuolten maksupalveluihin liittyy lisäksi mahdolliset omat viivästys- ja perintäehtonsa, joita noudatetaan, mikäli kolmannen osapuolen maksupalvelu valitaan maksutavaksi. 

Maksaminen

Autokoulupalvelun voi maksaa seuraavilla maksutavoilla. Edellytysten ja vaadittujen ehtojen tulee täyttyä.

  • Lasku

Tuotettava ja tilattu palvelu maksetaan aina oletuksena Kissanmaan Autokoulun laskulla. Laskulla maksettaessa kaikkien maksuerien tulee aina olla täysimääräisesti suoritettuina ennen käsittely- ja/tai ajokoetta, kokeisiin päästäkseen. Laskut kurssista toimitetaan ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen. Laskut löytyvät lisäksi myös aina sähköisestä opetusjärjestelmästä Oppilaan henkilökohtaisilla tunnuksilla. Paperilaskusta tulee ilmoittaa erikseen palvelutilauksen yhteydessä. Paperilaskusta autokoululla on näin päätettäessä oikeus periä 5€ suuruinen laskutuslisä. 

  • OP autokoulu- ja ajokorttirahoitus

Maksutavaksi voidaan valita myös OP autokoulu- ja ajokorttirahoitus. Mikäli oppilas haluaa maksaa palvelutilauksensa OP autokoulu- ja ajokorttirahoituksella, tulee hänen täyttää rahoitushakemus Kissanmaan Autokoulu Oy:n kotisivujen kautta OP:n autokoulu- ja ajokorttirahoituksen verkkosivulla, ja saada luottoon positiivinen luottopäätös. Rahoituksen hyödyntäminen maksutapana edellyttää aina positiivista luottopäätöstä. Oppilaan tulee aina informoida autokoulua kirjallisesti, mikäli hän haluaa maksaa palvelunsa OP rahoituksella. Lisätiedot ja ohjeet löytyy Autokoulun kotisivuilta. Hyödyntäessään rahoitusta maksutapana oppilas vakuuttaa, että hän on tutustunut oheisen OP autokoulupalveluiden rahoituksen, ja palvelun muihin ehtoihin ja luotonantotiehoihin kokonaisuudessaan. 

Kurssin keskeyttäminen, peruuttamisoikeus ja sen rajoitukset

Sopimus syntyy sillä hetkellä, jolloin Autokoulu on toimittanut Oppilaalle vahvistuksen tilauksesta ja ilmoittautumisesta sähköpostiin, ja/tai kun Oppilas vastaanottaa sähköpostilla käyttäjätunnukset autokoulun käyttämään sähköiseen oppimisympäristöön. Oppimisympäristössä on kyse digitaalisesti toimitettavasta palvelusisällöstä, jonka tuottaminen aloitetaan Oppilaalle, kun hän kirjautuu sähköiseen oppimisympäristöön. Lisäksi autokoulu voi toimittaa oppilaalle tilaukseen liittyen myös paperisen opetussopimuksen niin päättäessään. 

Oppilaalla on lain mukaan oikeus peruuttaa sopimus ja tekemänsä tilaus ilman kustannuksia 14 päivän kuluessa tilauksen tekemisestä. Syytä peruutukselle ei tarvitse eritellä autokoululle. Kuitenkin seuraavat poikkeukset pätevät aina:

  • Jos Oppilas kirjautuu sähköiseen oppimisympäristöön ennen kuin 14 päivää on kulunut tilauksen ja sopimuksen tekemisestä, Oppilas menettää oikeutensa peruuttaa sopimuksen ja tekemänsä tilauksen ilman kustannuksia. Kirjautuminen sähköiseen oppimisympäristöön tulkitaan Oppilaan nimenomaiseksi suostumukseksi siihen, että tilaukseen liittyvää palvelua voidaan alkaa tuottamaan ja tarjoamaan Oppilaalle hänen toiveestaan ennen 14 päivän peruuttamisajan päättymistä. Sama ehto pätee myös tilanteessa, jossa Oppilas vahvistaa sähköpostise, tai muulla todistettavalla tavalla, esim. henkilöautokurssin kokonaisuuteen liittyvän RTK-kurssivaihtoehtonsa, tai muun mahdollisen autokoulun kurssikokonaisuuden aloituksen, ja täten aktivoi kurssin suorituksen kokonaisuudessaan.
  • Mikäli Oppilas varaa itselleen esim. teoria- tai ajo-opetustunteja, tai muita autokoulun palveluita ennen 14 päivän peruuttamisajan päättymistä, tulkitaan tämä Oppilaan aktiiviseksi pyynnöksi aloittaa opetuspalveluiden tuottaminen ennen peruuttamisajan päättymistä. Myös tässä tilanteessa Oppilas menettää oikeutensa peruuttaa sopimuksen ja tilauksen ilman kustannuksia.

Oppilas voi perua sopimuksen ja tilauksen, mutta mikäli yllämainittu 14 päivän peruuttamisoikeus on ehtinyt umpeutua, tai oppilas on kirjautunut sähköiseen oppimisympäristöön, tai varannut itselleen teoria- ja ajotunteja tai muita mahdollisia autokoulupalveluita, on tällöin Autokoululla aina oikeus periä kurssin ja palvelutilauksen peruutusmaksu:  85 euroa. Lisäksi Autokoululla on aina oikeus periä Autokoulun hinnaston mukainen maksu jo mahdollisesta annetusta opetuksesta, oppimateriaaleista, toimistopalveluista, tai muista mahdollisesti aiheutuneista kustannuksista, kulloinkin voimassaolevan yksikköhinnan mukaisesti. Oppilaalla, tämän huoltajalla tai mahdollisella muulla maksajalla on aina velvollisuus maksaa yllä mainitut, keskeytyksestä aiheutuneet kulut, Autokoululle. 

Peruuttamisoikeus päättyy, kun sopimuksen tekemisestä on kulunut 14 päivää. Peruutusmaksu ei voi ylittää valitun kurssin kokonaishintaa, mikäli hinta on alle 85 euroa. Jos kurssi peruutetaan/keskeytetään, koskee peruutus aina koko tilausta, kattaen sekä digitaalisen ja sähköisen palvelusisällön, että teoria- ja ajo-opetuksen.

Sopimuksen kesto

Autokoulun ja Oppilaan välinen sopimussuhde alkaa Autokoulun toimitettua Oppilaalle sähköpostitse vahvistuksen ilmoittautumisesta, ja/tai toimitettua tunnukset sähköiseen oppilasjärjestelmään. Lisäksi autokoulu voi toimittaa oppilaalle tilaukseen liittyen myös paperisen opetussopimuksen niin päättäessään. Sopimus on lähtökohtaisesti voimassa kahdeksan (8) kuukautta Autokoulun toimittamasta vahvistuksesta ja/tai sopimuksen päiväyksestä, tai kun Oppilas on suorittanut tilaamansa kurssin Autokoulussa kokonaisuudessaan, sen mukaan kumpi edellä mainituista tapahtuu aikaisemmin

Mikäli oppilaan kurssisuoritus pitkittyy tai viivästyy Oppilaasta, tai muusta mahdollisesta syystä johtuen, voidaan oppilaan palvelutilausta koskeva opetussopimus päivittää vanhan sopimuksen päättyessä Autokoulun senhetkisen voimassaolevan kurssisisältöjen ja hinnastojen mukaiseksi. Oppilaan ja autokoulun yhdessä näin päättäessä. Tällaisessa tilanteessa Oppilas, oppilaan huoltaja tai muu mahdollinen maksaja, on aina velvollinen uuden mahdollisen sopimuksen voimaan astuessa maksamaan mahdolliset kurssisisältöihin ja -hintoihin ajan kuluessa kohdistuneet hintamuutokset, tai niiden erotukset Autokoululle kokonaisuudessaan. Huom! Mahdolliselle kampanjahintaiselle kurssille voi ilmoittautua vain 1krt/per henkilötunnus. 

Sopimuksen mahdollinen voimassaolon päättyminen ei milloinkaan eikä missään tilanteessa vapauta oppilasta, oppilaan huoltajaa tai muuta maksajaa maksuvelvollisuudesta, jonka peruste oli syntynyt ennen Sopimuksen voimassaolon päättymistä. Oppilaalla on aina täysimääräinen velvollisuus maksaa tilaamansa palvelu opetussopimuksen, tai voimassaolevan yksikköhinnan, mukaisesti. 

Mahdollisten digitaalisten palvelusisältöjen ja sähköisten oppimateriaalien tuottaminen Oppilaalle päättyy samaan aikaan itse kurssin kanssa, viimeistään kuitenkin 12 kuukautta ilmoittautumisesta/kurssin aloituksesta.

Oppilas voi sopimussuhteen voimassaollessa keskeyttää kurssin milloin tahansa, mutta kurssin keskeytyessä on Autokoululla täysimääräinen oikeus periä/veloittaa sopimuksen mukainen kurssin peruutusmaksu 85 euroa, sekä kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen veloitus jo annetusta opetuksesta ja palvelusta voimassaolevan yksikköhinnan mukaisesti. Keskeytyksestä tulee ilmoittaa kirjallisesti. Kurssin keskeytyessä oikeus käyttää sähköisiä oppimateriaaleja ja kaikkia muita autokoulun palveluita, päättyy. Mikäli tilatun kurssin hinta on pienempi kuin 85 euroa, on peruutusmaksun määrä kuitenkin korkeintaan tilatun kurssin hinta. Peruutusmaksu ja muut keskeytyksestä Oppilaalle aiheutuvat kustannukset eivät yhteensä voi ylittää valitun kurssin kokonaishintaa.

HUOM! Mikäli Oppilaan Autokoulussa suorittama kurssi on edelleen kesken 24 kuukauden kuluttua kurssialoituksesta, Autokoulun velvollisuus palauttaa sopimussuhteen perusteella Autokoululle jo mahdollisesti maksettuja maksuja päättyy kokonaisuudessaan!

Sopimuksen siirto

Autokoululla on oikeus siirtää sopimus ja sen mukaiset oikeutensa ja velvoitteensa kolmannelle osapuolelle liiketoimintakaupan tai -siirron, liikkeenluovutuksen, tai muun mahdollisen yritysjärjestelyn yhteydessä.

Oppilaalla ei ole oikeutta ilman Autokoulun erillistä kirjallista suostumusta siirtää sopimusta, tai siihen perustuvia oikeuksiaan tai velvoitteitaan.

Ylivoimainen este

Autokoulu ei ole vastuussa viivästyksistä, laiminlyönneistä, tai vahingoista, jotka aiheutuvat olosuhteista, joihin Autokoulu ei kohtuudella pysty vaikuttamaan, ellei sovellettavasta pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Tällaisia esteitä ovat esim. työtaistelut, epidemiat, sotatoimet, luonnonolosuhteet, liikkumisrajoitukset, liikenteen keskeytykset sekä mahdolliset tekniset ongelmat. Mikäli tällainen tilanne ilmenee, Autokoulu ilmoittaa siitä Oppilaalle.

Sopimusvelvollisuuksista ja mahdollisista vahingoista 

Autokoulun tulee toimittaa Oppilaan tilaamat palvelut näiden Ehtojen määräykset huomioiden. Oppilaan tulee noudattaa huolellisesti annettuja ohjeita. Mikäli Oppilas laiminlyö ohjeiden noudattamisen, tai mikäli tämä muuten tarkoituksellisesti, tai huolimattomuuttaan aiheuttaa Autokoululle tai sen omaisuudelle vahinkoa, on Oppilas, tai tämän huoltaja, velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon Autokoululle täysimääräisesti. Oppilaan velvollisuus huolellisuuteen korostuu erityisesti niissä ajotilanteissa, joissa opettaja ei ole Oppilaan kyydissä, kuten moottoripyörällä tai mopolla ajettaessa, jolloin Oppilas on lain ja asetusten mukaisesti itse vastuullinen kuljettaja. Esimerkkinä tilanne, jossa mopo- tai moottoripyörä kaatuu ajo-opetuksessa opettajan antamista ohjeista huolimatta, ja kalusto kaatumisen seurauksena vaurioituu, on oppilas velvollinen korvaamaan kulloinkin voimassaolevan omavastuuosuuden autokoululle. 

Oppilas ei milloinkaa osallistua opetukseen minkäänlaisten päihteiden vaikutuksen alaisena. Oppilaan tulee myös ilmoittaa opettajalle mahdolliseen ajosuoritukseen muutoin negatiivisesti vaikuttavasti seikasta, esim sairaudesta tai huonovointisuudesta. Autokoululla ja opettajalla on oikeus keskeyttää opetus, mikäli Oppilas ei ole riittävässä ajokunnossa. Tällaisessa tilanteessa keskeytettyä opetusta ei milloinkaan hyvitetä Oppilaalle.

Oppilas tiedostaa, että opetuksessa käytetyn ajoneuvon vahingoittuessa Oppilaan omasta huolimattomuudesta tai tarkoituksellisuudesta (esim. ohjeiden noudattamatta jättäminen) johtuvista syistä, tai oppilaan ollessa itse vastuullinen kuljettaja, aiheutuu Autokoululle taloudellista vahinkoa. Oppilas, tai oppilaan huoltaja, on vahingon sattuessa velvollinen korvaamaan kulloinkin voimassaolevan omavastuuosuuden autokoululle. Tietyissä vakavammissa vahinkotilanteissa vahinko ei kuitenkaan välttämättä rajoitu omavastuuosuuteen. Vakavimmissa vahinkotilanteissa tilanteissa Autokoululle saattaa aiheutua vahinkoa esimerkiksi seisontapäivistä tai poikkeuksellisista korjauskuluista. Oppilas vastaa kaikista tarkoituksellisesti, tai huolimattomuuttaan Autokoululle aiheuttamistaan vahingoista. Omavastuut ovat kaikkiin ajoneuvoihin ja vahinkoihin liittyen 195€/per vahinko. Autokoulu pyrkii kohtuuden mukaan aina rajoittamaan sille aiheutuneita vahinkoja ja kustannuksia em. tilanteissa.

Autokoulussa on pidettävä kirjaa oppilaista ja heille annetusta opetuksesta, opetuksessa käytetyistä ajoneuvoista, opetustavasta sekä opetuksesta annetuista opetustodistuksista. Esimerkiksi oppilaskirjanpito autokoulun on lain mukaisesti ja määräämänä säilytettävä opetuksen järjestämisvuotta seuraavan kuuden kalenterivuoden ajan, minkä jälkeen oppilaskirjanpito on lain määräämänä hävitettävä. Mikäli oppilaan kurssisuoritus tai opetus kokonaisuudessaan venyy/pitkittyy edellä mainittua lain määrittämää tietojen säilytysaikaa (6 + kuluva vuosi) pidemmäksi, on oppilas itse täysimääräisesti vastuussa siitä, että hän on pyytänyt/pyytää autokoululta todistuksen jo saamastaan opetuksesta ennen edellä mainitun ajan umpeutumista. On täysimääräisesti oppilaan itsensä vastuulla suorittaa autokoulukurssi loppuun edellämainitun ajan kuluessa kohtuullisessa ajassa, tai vaihtoehtoisesti pyytää kesken olevasta kurssisuorituksestaan todistus jo mahdollisesti annetusta opetuksesta, tai vaihtoehtoisesti tehdä autokoululle kirjallisesti tiedoksi aikomuksensa kurssisuorituksensa jatkamisesta ennen edellämainitun ajan umpeutumista. Loppuun suoritetusta kurssista autokoulu antaa oppilaalle aina automaattisesti todistuksen.

Autokoulu ei ole vastuussa tai millään muotoa korvausvelvollinen lain määrämien tietojen poistamisen seurauksensa oppilaalle mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista tai vahingoista. 

Ajotuntien peruuttaminen

Oppilaalla on oikeus peruuttaa sovitut ajotunnit ajotuntia edeltävänä arkipäivänä (ma-pe) klo 12.00 mennessä. Mikäli peruutus tehdään myöhemmin, tai Oppilas ei saavu sovitulle ajotunnille ja/tai varattuun kokeeseen, on Autokoululla oikeus periä käyttämättömistä ajotunneista ja/tai ajoneuvon käytöstä/vuokrasta kulloinkin voimassaoleva hinnaston mukainen maksu. Peruutuksista tulee ilmoittaa aina kirjallisesti (sähköposti) tai soittamalla autokoulun toimistolle. 

Mahdollisesti sairastumisesta tulee ilmoittaa autokoululle heti, kun mahdollista. Äkillisissä sairaustapauksista johtuvista myöhäisistä peruutuksista ei peritä hinnaston mukaisia maksuja siinä tilanteessa, että oppilaalla on toimittaa Autokoululle lääkärintodistus, jolla Oppilas todistaa olleensa sairaana kyseisenä päivänä, jolloin myöhäinen peruutus on tehty. Tällaisessa tapauksessa jo lähetetty lasku pystytään jälkikäteen hyvittämään. Päätöksen mahdollisesta laskun hyvityksestä tekee kuitenkin aina Autokoulu täysivaltaisesti omaan harkintaansa perustuen. Autokoululla ei milloinkaan kuitenkaan ole velvollisuutta hyvittää käyttämättömään ajotuntiin liittyvää laskua. 

Autokoululla on aina oikeus valita ja vaihtaa ajotunneille merkittyä opettaja tai ajoneuvoa. Autokoululla on myös oikeus peruuttaa sovitut ajotunnit pakottavien syiden, esimerkiksi sairastapausten ja muiden pakottavien syiden vuoksi ilmoittamalla asiasta Oppilaalle. Tuntien peruuntuessa Autokoululla ei ole milloinkaan velvollisuutta poistaa maksuja tai palauttaa/hyvittää Oppilaalle tämän jo suorittamia maksuja. Autokoulu järjestää korvaavan opetuksen, yhdessä Oppilaan kanssa sovittavana ajankohtana. Autokoulu ilmoittaa Oppilaalle peruutuksista sähköpostilla, tekstiviestitse, tai soittamalla.

Sovellettava laki ja erimielisyydet

Sopimussuhteeseen ja Kissanmaan Autokoulun toimintaan sovelletaan aina Suomen lakia.